Inžinierska geodézia
 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie
 • vytyčovanie líniových stavieb
 • meranie a určovanie kubatúr
 • digitálne spracovanie máp
 • digitálne spracovanie dát pre tvorbu GIS v programoch: Microstation, Autocad 
 • poradenskú službu

        Kataster nehnuťeľností
 • geometrické plány ku kolaudácii stavieb   
 • geometrické plány pre určenie vlastníckych práv
 • geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
 • geometrické plány na rozdelenie a oddelenie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenskú službu


GEODETICKÁ KANCELÁRIA

GEODETICKÁ KANCELÁRIA

Copyright 2009  Tomáš Bíro  All Rights Reserved.